Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej uczestniczy obecnie w konsultacjach społecznych Ministerstwa Zdrowia dotyczących projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych – projekt dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem:
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=014395.

Proces konsultacji społecznych stwarza możliwość podkreślenia przez nasze środowisko argumentacji przemawiającej za wpisaniem homeopatii na listę umiejętności medycznych z zakresu węższych dziedzin medycyny. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o Państwa uwagi do projektu oraz o włączenie się w proces konsultacji projektu i kierowanie, osobiste lub za pośrednictwem PTHK, indywidualnych listów do Minister Zdrowia podkreślających argumenty, dla których konieczne jest uznanie homeopatii za umiejętność medyczną.

Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące projektu muszą być złożone do Ministerstwa Zdrowia do 20 stycznia 2010 roku, dlatego w celu złożenia listu prosimy o kontakt z Biurem PTHK do 19 stycznia 2010 roku. Uważamy za celowe i niezbędne, aby w w/wym. terminie zostały przekazane do Ministra Zdrowia uwagi środowiskowe, zawierające postulat umieszczenia homeopatii klinicznej na liście umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny.

Zwracamy się również do Państwa z prośbą o poinformowanie koleżanek i kolegów lekarzy o procesie konsultacji projektu ustawy i zachęcanie zainteresowanych przedstawicieli środowiska lekarskiego do indywidualnego kontaktu z Ministerstwem Zdrowia w celu zgłaszania własnych uwag i propozycji.

Liczymy na to, że przyłączą się Państwo do wspólnej akcji na rzecz umieszczenia homeopatii na liście umiejętności medycznych. Byłby to wielki sukces naszego środowiska, uniemożliwiający w przyszłości atakowanie naszej dziedziny przez jej antagonistów.

Z poważaniem,
Zarząd PTHK