Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej „RODO”, informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 21B, 02-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182409, NIP 5252291784, adres e-mail: biuro@pthk.pl, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. obsługi zapytań przesyłanych za pomocą formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. odpowiedź na zapytania klienta lub kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. przeprowadzenie badań analitycznych – podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. badanie i analiza ruchu na stronie internetowej, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. prowadzenia rachunkowości Administratora – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w pozostałych wypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:
  1. jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach jest niemożliwość świadczenia usług przez Administratora;
  2. niepodanie danych oznaczonych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe uniemożliwi obsługę Pani/Pana zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora na przesłaną wiadomość;
  3. jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej nieudzielenie uniemożliwi Administratorowi podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę może Pani/Pan cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na działania uprzednio podejmowane na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zażądania zaprzestania przetwarzania i zażądania ich przeniesienia do innego administratora, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą prawną, księgową lub informatyczną Administratora lub inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi lub obsługi zapytania. Jeżeli podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi udzielona zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Czas przetwarzania danych może zostać wydłużony przez Administratora w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 9. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. O zasadach ich przetwarzania mogą Państwo przeczytać poniżej.
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Podmiotem zamieszczającym na Pani/Pana urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Pan/Pani korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie Pani/Pana sesji (po zalogowaniu), dzięki której Pan/Pani nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;
   4. określania Pani/Pana profilu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
  4. W ramach niniejszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia;
  5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Pani/Pana urządzeniu końcowym. Może Pani/Pan dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej;
  6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych;
  7. Pliki cookies zamieszczane w Pani/Pana urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA);
  8. Administrator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.
  9. Administrator korzysta z remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić Pani/Panu przekazy reklamowe dopasowane do Pani/Pana zachowania w serwisie. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookies.
  10. W zakresie informacji o Pani/Pana preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google może Pani/Pan przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  11. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
   1. Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać plików cookies, może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania Pani/Pana preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niniejszej strony internetowej.
   2. W celu zarządzania ustawieniami cookies może Pani/Pan wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, którą Pani/Pan używa i postępować zgodnie z instrukcjami:
    1. Edge
    2. Internet Explorer
    3. Chrome
    4. Safari
    5. Firefox
    6. Opera
   3. W odniesieniu do urządzeń mobilnych instrukcje zamieszczone są w jednym z następujących systemów operacyjnych:
    1. Android
    2. Safari (iOS)
    3. Windows Phone
 10. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na niniejszej stronie internetowej. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.