Statut

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: “Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej” zwane w dalszej części statutu “Stowarzyszeniem”.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą m. st. Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie może posiadać oddziały terenowe, zwane dalej Oddziałami.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń oraz organizacjach pozarządowych.

  1. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie badań i szkolenie w za­kresie homeopatii oraz propagowanie i upowszechnianie lecze­nia według zasad tej metody.

§ 6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) Propagowanie zdobyczy homeopatii wśród lekarzy i farma­ceutów oraz udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

2) Popularyzację homeopatii,

3) Prowadzenie badań naukowych i szkoleń,

4) Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności i su­mienności zawodowej wśród lekarzy i farmaceutów,

5) Propagowanie zasady, że leczeniem homeopatycznym, zaj­mują się lekarze

z odpowiednim w tym zakresie przygotowaniem.

§ 61

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków, jednakże do prowadzenia swoich spraw może zawierać umowy o pracę lub odpłatne umowy cywilnoprawne.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, mogą być zawierane zarówno z osobami trzecimi jak i członkami Stowarzyszenia, w tym członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz członkami Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.

3. W zakres umów, o których mowa w ust. 1, zawieranych z członkami Stowarzyszenia, nie mogą wchodzić czynności wynikające z obowiązków statutowych członka opartych na zasadzie pracy społecznej.

  1. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1) Członków zwyczajnych

2) Członków honorowych

3) Członków wspierających.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być lekarz medycyny, stomato­logii, weterynarii oraz magister farmacji.

§ 9

1. W celu uzyskania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu, należy przedłożyć Zarządowi pisemny wniosek o uzyskanie członkostwa. Wzór wniosku określa uchwała Zarządu.

2. Członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków. Zarząd powiadamia zainteresowanego o treści uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

§ 10

1. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowanemu służy prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej.

2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o uchwale Zarządu odmawiającej przyjęcia.

3. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie zmiany uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, może być podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

§ 11

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze.

2) prawo uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie

z postanowieniami statutu,

3) udział w działalności merytorycznej Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,

3) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,

4) regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§ 13

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Za­rządowi,

2) skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej jednego roku.

3) wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę Stowarzyszenia, za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, albo uchwał władz Stowarzyszenia, działalność niezgodną z etyką zawodową lub w wypadku skazania prawomocnym wyro­kiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw oby­watelskich.

2. Zarząd zawiadamia zainteresowanego o uchwale w sprawie wykluczenia w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.

§ 14

W sprawach członkostwa wspierającego paragraf 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio, zaś paragrafu 10 nie stosuje się.

§15

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, osobom fizycznym szcze­gólnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub homeopatii.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczaj­nego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

3. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Człon­ków Stowarzyszenia za działalność na szkodę Stowarzyszenia – na wniosek Zarządu.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być:

1) Lekarz, farmaceuta, student lub osoba posiadająca wyższe wykształcenie zainteresowana merytoryczną działalnością Sto­warzyszenia.

2) Osoba fizyczna albo prawna, jak również inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje pomoc finan­sową na rzecz Stowarzyszenia.

2. W sprawach członkostwa wspierającego paragraf 9 stosuje się odpowiednio, zaś paragrafu 10 nie stosuje się.

3. Członek wspierający ma prawo udziału w zebraniach organi­zowanych przez Stowarzyszenie – z głosem doradczym.

§ 17

1. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

1) wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządo­wi,

2) wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę Stowarzyszenia, oraz za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działalność niezgodną z etyką zawodową, lub w wypadku osób fizycznych skazania prawomocnym wyro­kiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw oby­watelskich.

2. Zarząd zawiadamia zainteresowanego o uchwale w sprawie wykluczenia w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.

§ 18

1. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu członka zwyczajnego albo członka wspierającego, zainteresowanemu służy prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej.

2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o uchwale Zarządu o wykluczeniu.

3. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie zmiany uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, podejmowana jest jednogłośnie w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

§ 19

Cudzoziemcy mogą uzyskiwać członkostwo w Stowarzyszeniu na równi z obywatelami polskimi.

  1. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 21

Pełnienie wszystkich funkcji we władzach Stowarzyszenia jest ho­norowe.

§ 22

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Człon­ków Stowarzyszenia. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. Jeżeli liczba członków zwyczajnych przekroczy 100 osób, na podstawie uchwały Zarządu Walne Zebranie może zostać zastąpione Zebraniem Delegatów.

3. Wyboru delegatów dokonują Walne Zebrania Członków Oddziałów oraz zebrania zwołane przez Zarząd dla członków nie mających miejsca zamieszkania na obszarze działania żadnego z Oddziałów. Kadencja delegatów trwa trzy lata.

4. Wyboru dokonuje się w proporcji, jeden delegat na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków. Listę delegatów sporządza Zarząd, któremu Zarządy Oddziałów doręczają listy delegatów wyłonionych w Oddziałach.

5. Prawo uczestnictwa w Zebraniu Delegatów przysługuje członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Postanowienia statutu o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do Zebrania Delegatów.

§ 23

Członkowie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zebrania.

§ 24

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym statucie, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością gło­sów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie jest zdolne do podejmowania uchwał z powodu braku quorum, Zarząd zwoła kolejne Walne Zebranie Członków, z tym samym porządkiem obrad.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie ust 2 powyżej zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.

4. Uchwała o odwołaniu członka Zarządu zapada większością 2/3 głosów.

§ 25

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub na wniosek 1/5 liczby członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie winno być zwołane przez Zarząd w terminie 8 tygodni od daty zło­żenia wniosku.

3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 powyżej Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.

§ 26

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania – Zarząd albo Komisja Rewizyjna zawiadamiają pisemnie członków przynajmniej na 6 tygodni przed datą Zebrania.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się raz do roku.

3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

1) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie dokumentów finansowych Stowarzyszenia, sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej;

3) inne sprawy, które zostały postawione na porządku obrad przez podmiot zwołujący Zwyczajne Walne Zebranie Członków.

4. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania oraz innych władz Stowarzyszenia.

§ 28

1. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

2. W skład Zarządu wchodzą:

1) Prezes Stowarzyszenia – wybierany w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie

2) Sekretarz generalny – wybierany w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie

3) Od 3 do 13 członków – wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie

3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd podejmuje uchwałę co do liczby wiceprezesów oraz dokonuje ich wyboru.

4. Sekretarz Generalny pełni jednocześnie funkcję skarbnika Stowarzyszenia.

§ 29

Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu lub Sekretarz Generalny samodzielnie, oraz każdy członek Zarządu łącznie z Prezesem lub Sekretarzem Generalnym.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowie­niami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania,

3) organizowanie zebrań, narad, odczytów, konferencji oraz kursów,

4) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

5) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów,

6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

7) ustalanie wysokości składek członkowskich.

8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych sto­warzyszeń krajowych

i międzynarodowych,

9) prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie ma­jątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

10) na zasadach określonych w Statucie, zawieranie umów o pracę lub odpłatnych umów cywilnoprawnych z członkami Stowarzyszenia lub osobami trzecimi, za wyjątkiem umów z członkami Zarządu oraz członkami Zarządu Oddziału.

§ 31

1. Zarząd zbiera się co najmniej 2 razy w roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością gło­sów przy obecności przynajmniej 3/4 liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów i sekretarza generalnego; w razie równości gło­sów, rozstrzyga głos prezesa, lub w razie jego nieobecności wiceprezesa.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Na zasadach określonych w Statucie, Komisja Rewizyjna zawiera umowy o pracę lub odpłatne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu oraz członkami Zarządu Oddziału.

§ 33

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, na okres dwóch lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§ 34

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Za­rządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem dorad­czym.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą więk­szością głosów.

§ 35

W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji członka władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków na czas do upływu kadencji. Licz­ba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów

  1. ODDZIAŁY TERENOWE

§ 36

1. Oddziały terenowe powstają i są rozwiązywane na podstawie uchwały Zarządu.

2. Uchwała Zarządu określa czy Oddział posiada osobowość prawna i podlega rejestracji we właściwym sądzie.

3. Do powstania oddziału terenowego wymagana jest minimalna liczba 15 członków.

4. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd w oparciu

o wniosek założycieli Oddziału.

§ 37

1. Władzami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 38

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

3. Jeżeli Walne Zebranie Członków Oddziału nie jest zdolne do podejmowania uchwał z powodu braku quorum, Zarząd zwoła kolejne Walne zebranie Członków Oddziału, z tym samym porządkiem obrad.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zwołanego w trybie ust 3 powyżej zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.

§ 39

1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Zarządu Oddziału, lub na wniosek 1/5 liczby członków Oddziału Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie winno być zwołane przez Zarząd Oddziału w terminie 4 tygodni od daty zło­żenia wniosku.

3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 powyżej Zarząd Oddziału nie zwoła Walnego Zebrania, Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 40

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Człon­ków Oddziału zawiadamia się członków pisemnie co najmniej 14 dni przed zwołanym Zebraniem. Walne Zebranie Członków Oddziału, które ma wybrać delegatów na Zebranie Delegatów powinno odbyć się co najmniej 7 dni przed Zebraniem Delegatów.

§ 41

1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje się raz do roku.

3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

1) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie dokumentów finansowych Oddziału, sprawozdań Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału;

2) udzielenie absolutorium Prezesowi, członkom Zarządu Oddziału oraz członkom Komisji Rewizyjnej Oddziału;

3) inne sprawy, które zostały postawione na porządku obrad przez podmiot zwołujący Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.

4. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania oraz innych władz Stowarzyszenia.

§ 42

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą:

1) Prezesa Zarządu Oddziału – wybrany przez Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym,

2) 4 członków Zarządu Oddziału – wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym.

2. Kadencja Zarządu Oddziału trwa trzy lata.

3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów Zarządu Oddziału.

§ 43

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imie­niu na swoim terenie,

2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowienia­mi statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,

3) składanie okresowych sprawozdań Zarządowi,

4) organizowanie zebrań, narad, odczytów, konferencji, kursów szkoleniowych na swoim terenie,

5) opracowanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi,

6) pobieranie składek miesięcznych.

§ 44

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę po­trzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością gło­sów przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa, w razie równości głosów decyduje głos prezesa, a w razie jego nieobecności – wiceprezesa.

§ 45

Do składania oświadczeń w imieniu Oddziału upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Oddziału działający łącznie.

§ 46

W skład komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału, w głosowaniu tajnym, na trzyletnią kadencję. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 47

Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i go­spodarności.

§ 48

1. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo do występowania do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału

z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem dorad­czym.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą więk­szością głosów.

§ 49

W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji członka władz Oddziału, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków na czas do upływu kadencji. Licz­ba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

  1. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 50

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) wpisowego i składek członkowskich,

2) darowizn, dotacji, subwencji i zapisów,

3) wpływów z działalności gospodarczej.

§ 51

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy rea­lizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

1) Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

2) Kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

3) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

4) Badania i analizy techniczne

5) Reklama

6) Działalność wydawnicza

  1. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA LUB ODDZIAŁU

§ 52

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów.

§ 53

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów.

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia określa cele na które przeznacza się majątek Stowarzyszenia.

§ 54

1. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zarząd.

2. Majątek rozwiązanego oddziału staje się własnością Stowarzyszenia.