W dniach 27-28 listopada odbyła się w Warszawie organizowana przez Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Leczenie homeopatyczne we współczesnej medycynie”. Konferencja PTHK była  jednym z najważniejszych, pozytywnych wydarzeń medycznych, naukowych oraz medialnych poświęconych terapii homeopatycznej w Polsce w 2009 roku.

Celem konferencji było przedstawienie terapii homeopatycznej jako jednej z dynamicznie się rozwijających dziedzin współczesnej medycyny, o potwierdzonym statusie prawnym w Polsce, Europie i na Świecie. Zaprezentowano stan aktualnej wiedzy dotyczącej terapii homeopatycznej, w tym badań doświadczalnych, klinicznych oraz ich implikacji praktycznych, a także możliwości zastosowań leków homeopatycznych. Ważnym punktem programu były wystąpienia dotyczące aspektów prawnych – w szczególności statusu prawnego leków homeopatycznych w Polsce. Konferencja umożliwiła uczestnikom pogłębienie umiejętności nie tylko poprzez wysłuchanie wykładów lecz również dzięki aktywnemu udziałowi w dyskusji w gronie naukowców, teoretyków i praktyków, specjalistów w zakresie leczenia homeopatycznego.

Konferencja została doceniona przez środowisko uniwersyteckie i medyczne o czym świadczy fakt objęcia patronatem przez Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Naczelną Izbę Aptekarską oraz aktywny udział polskich profesorów medycyny i farmacji w charakterze wykładowców i prowadzących sesje naukowe (prof. Marian Krawczyński, prof. Andrzej Wardyn, prof. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska).

Program konferencji zawierał 20 wykładów i wystąpień wygłaszanych przez wykładowców zagranicznych i polskich. Swoje wykłady zaprezentowali uczestnikom:
– prof. Louis Rey (Politechnicum Zurych, Universite de Savoy),
– prof. R. Charles Dumont (Loyola University Medical Center w Chicago),
– dr Peter Fisher (Królewski Szpital Homeopatyczny w Londynie),
– prof. Michael Frass (Uniwersytet Medyczny w Wiedniu),
– prof. Ludmil Peychev (Uniwersytet Medyczny w Płowdiw),
– prof. Youngran Chung (Northwestern University Children’s Memorial Hospital w Chicago),
– prof. Iwona Wawer (Warszawski Uniwersytet Medyczny),
– prof. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)
– prof. Marian Krawczyński (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu),
– dr Marie-France Bordet – Dyrektor prowadząca badania naukowe w Laboratoire Boiron-France
– dr Slavi Filtchev (Fifth MBAL Hospital w Sofii)
– mec. Jarosław Sroczyński
– mec. Monika Zboralska
– mec. Marcin Tomasik

Program konferencji był bogaty i różnorodny i zawierał informacje o aspektach etycznych, statusie leku homeopatycznym, miejscu leków homeopatycznych w zintegrowanej terapii, badaniach naukowych i klinicznych leków homeopatycznych oraz aspektach prawnych zastosowania homeopatii w praktyce lekarskiej w Polsce. Program obejmował cztery bloki tematyczne:

I. „Etyka i deontologia lekarska, zasady homeopatii klinicznej. Status leku homeopatycznego na świecie”,
II. „Wysoko rozcieńczone roztwory – najnowsze badania doświadczalne”,
III. „Terapia homeopatyczna w praktyce lekarskiej”
IV. „Aspekty prawne terapii homeopatycznej”.

UWAGA: Streszczenia wykładów znajdują się w zakładce: Konferencje naukowe/Opis konferencji

Wśród wykładów, które spotkały się z największym zainteresowaniem u uczestników konferencji należy wymienić wykłady: prof. Louisa Reya, prezentujące wyniki badań właściwości leków homeopatycznych przy wykorzystaniu metody termoluminescencji oraz wykłady łączące informacje dotyczące wyników badań klinicznych, z praktyką kliniczną, z wykorzystaniem leków homeopatycznych w terapii konkretnych pacjentów- w tym wykład prof. Ch. Dumonta z USA oraz prof. M. Frassa z Austrii. Duże zainteresowanie wśród lekarzy polskich wzbudził wykład dr A. Wejman-Sowińskiej, będący prezentacją głównych tez jej książki- pracy habilitacyjnej poświęconej analizie krytycznej źródeł informacji poświęconych homeopatii.

W programie kongresu znalazły się wykłady o zróżnicowanej tematyce, w tym prezentacje wyników prac naukowych, obserwacje kliniczne, które jak podkreślano, charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym. Do bardzo ciekawych wykładów o tematyce klinicznej należały wykłady prezentujące wyniki doświadczeń dr Marie –France Bordet, w zakresie konsultacji homeopatycznych pacjentów z Kliniki Uniwersyteckiej z Lyonu, dr Youngran Chung z USA, prezentującej doświadczenia dotyczące zastosowanie leków homeopatycznych w klinice pediatrii w USA, a także przegląd najnowszych badań klinicznych w homeopatii dr Petera Fishera.

Ostatnia sesja poświęcona była zagadnieniom prawnym związanym z terapią lekarską. Zarówno swoboda wykonywania zawodu przez lekarza, prawo lekarzy i pacjentów do informacji dotyczących leczenia homeopatycznego, czy status leków homeopatycznych, których rejestracji dokonuje w Polsce Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych to kompendium wiedzy, które często jest pomijane w dyskusjach na temat statusu homeopatii w naszym kraju.

W konferencji wzięło udział blisko 300 lekarzy i farmaceutów z Polski i ze świata, między innymi z Bułgarii, Rumunii, Litwy i Francji. Przez dwa dni mieli oni możliwość poznania najnowszych badań klinicznych, możliwości zastosowania leków homeopatycznych, a także koncepcji, które mogą tłumaczyć zasadę działania leków homeopatycznych. W trakcie przerw pomiędzy sesjami oraz podczas uroczystej kolacji na zakończenie pierwszego dnia konferencji każdy z uczestników miał możliwość wymiany własnych doświadczeń zarówno z wykładowcami jak i w gronie innych uczestników – lekarzy i farmaceutów. Lekarze uczestniczący w konferencji podkreślali wysoki poziom merytoryczny wykładów, ciekawą i zróżnicowaną tematykę prezentacji, wysoki profesjonalizm wykładowców, a także sprawną organizację konferencji i dobre przygotowanie materiałów konferencyjnych.

Należy podkreślić, że konferencja zgromadziła przedstawicieli agencji rządowych: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Narodowego Instytutu Leków, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, a także przedstawicieli środowiska akademickiego z dziedziny medycyny oraz farmacji (Warszawski Uniwersytet. Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, towarzystw naukowych- między innymi Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, przedstawicieli samorządu aptekarskiego (Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska) oraz Stowarzyszenia Pacjentów i Zwolenników Homeopatii (Pro Homeopatiae).

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele mediów, zarówno specjalistycznych – medycznych i farmaceutycznych, jak i ogólnych. Tematyka prezentowana podczas konferencji dodatkowo była przedstawiona podczas poprzedzającej konferencji prasowej, w której udział wzięli: prof. Rey, prof. Dumot, prof. Krawczyński, dr Fisher oraz dr Ewa Wojciechowska jako gospodarz spotkania.

Sukcesem konferencji PTHK było sprowadzenie dyskursu o miejscu homeopatii we współczesnej medycynie do merytorycznego dialogu pomiędzy światem nauki i praktyki lekarskiej. Udało się przedstawić najnowsze argumenty naukowe oraz wyniki badań klinicznych, a także zaprezentować możliwość komplementarności homeopatii i medycyny alopatycznej. Miejsce prowadzonej ostatnio bardzo emocjonalnej dyskusji o homeopatii zajęła debata naukowa z udziałem naukowców z całego świata, którzy mieli możliwość prezentacji terapii homeopatycznej jako ciekawej, dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauki oraz integralnej części współczesnej medycyny.

Spotkania towarzyszące:
– Walne Zebranie Członków PTHK;
– Konferencja prasowa;
– Promocja polskiego wydania książki: „Schemas et protocoles” autorstwa J. Boulet’a
– Promocja i podpisywanie książki przez autorkę:  dr A. Wejman-Sowińska „Wiarygodność źródeł informacji w odniesieniu do homeopatii”;
– Wernisaż malarstwa – mgr farmacji Krystyny Głowniak i Anny Marii Głowniak – Lipa.