W dniach 12 – 15 września 2010 roku odbywał się w gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina Gdańsku XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zjazd odbywał się pod hasłem: „Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej”. Podczas Zjazdu Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej było aktywnie reprezentowane przez dr Ewę Wojciechowską – Prezes PTHK oraz dr Joannę Gzik oraz mgr Hannę Borowiak – członkinie zarządu PTHK.

Tegoroczny Zjazd był organizowany przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W programie XXI Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego znalazły się wykłady plenarne, wykłady sekcyjne oraz sesje plakatowe w dwudziestu sekcjach tematycznych. Jedną z nich była sekcja pod tytułem „Lek homeopatyczny”. Prowadzącymi sekcję byli prof. dr hab. Małgorzata Krauze-Baranowska (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji , Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz dr Leszek Borkowski (były Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).

Pierwszy dzień wykładów poświęconych homeopatii rozpoczął dr Menachem Oberbaum z Centrum Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej – Shaare Zedek Medical Center w Jerozolimie. Wykład pt. „Badania kliniczne w homeopatii: ograniczenia i nowe rozwiązania” obejmował informacje z zakresu teorii rozwoju nauki, która zakłada zderzenie paradygmatu obowiązującego w nauce, ale nie potrafiącego wyjaśnić wszystkich zjawisk, z nowym paradygmatem, który z kolei nie może być wyjaśniony obowiązującymi instrumentami badawczymi. Według doktora Oberbauma, wyżej przedstawiona teoria autorstwa Thomasa Kuhna obrazuje obecny stan starcia medycyny konwencjonalnej i homeopatii. W dalszej części wykładu przedstawione zostały zasady Evidence-Based Medicine (EBM), która jest obecnie standardem obowiązującym w badaniach klinicznych. W odniesieniu do niego dr Oberbaum przedstawił charakter badań klinicznych w homeopatii i ich możliwe rodzaje. Przekonywał również, iż teza o braku efektów leczenia homeopatycznego potwierdzona w badaniach klinicznych jest fałszywa, gdyż istnieje ponad 1000 badań klinicznych wysokich rozcieńczeń, z czego wyniki ponad 200 z nich zostały opublikowane w czasopismach medycznych (są dostępne w bazach publikacji medycznych „Cochrane Review” oraz „PubMed”).

W drugim wykładzie „Status homeopatii w krajach Unii Europejskiej i na świecie” dr Ewa Wojciechowska przedstawiła uwarunkowania międzynarodowe dotyczące statusu homeopatii, między innymi stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy czy Unii Europejskiej, po czym zaprezentowała obecne rozwiązania dotyczące umiejscowienia homeopatii w systemach ochrony zdrowia wybranych krajów. Następnie dr Wojciechowska odniosła się w swym wystąpieniu do aktualnego statusu homeopatii w Polsce, między innymi statusu leku homeopatycznego, a następnie porównała go z rozwiązaniami obowiązującymi np. we Francji, Niemczech czy Stanach Zjednoczonych. Słuchacze dowiedzieli się o aktualnym stanie prac nad zmianą ustawy o umiejętnościach medycznych z zakresu węższych dziedzin medycyny, która pozwoli na ostateczne określenie statusu homeopatii w naszym kraju i dostosuje polskie prawo do ustawodawstwa Unii Europejskiej. Obecnie projekt Ministerstwa Zdrowia podlega konsultacjom międzyresortowym.

W ostatnim wykładzie w trakcie pierwszego dnia dr Joanna Gzik mówiła na temat „Znaczenia leków homeopatycznych w praktyce pediatrycznej”. Uczestnicy sekcji dowiedzieli się o możliwościach zastosowania leków homeopatycznych w takich dziecięcych schorzeniach jak: infekcje górnych dróg oddechowych czy bolesne ząbkowanie u niemowląt. Ważną informacją praktyczną był przedstawiony fakt możliwości bezpiecznego polecania leków homeopatycznych przez aptekarzy w trakcie porady farmaceutycznej.

Drugi dzień wykładów poświęconych homeopatii rozpoczął się od spotkania z Michele Boiron – francuską farmaceutką, która opowiadała uczestnikom o swojej książce „Homeopatia. Porady na co dzień” napisanej wraz z Alain Payre-Ficot. Książka jest sumą doświadczeń, które oboje autorów zebrało podczas swojej wieloletniej praktyki aptecznej. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników mógł otrzymać egzemplarz książki z osobistą dedykacją i podpisem autorki.
Kolejnym punktem dnia była druga część sekcji poświęconej lekowi homeopatycznemu. Pierwszy wykład mgr Anny Ryszczuk z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pt. „Wytwarzanie leków homeopatycznych. Standardy dobrej praktyki wytwarzania” dostarczył informacji o normach i procedurach w produkcji leków homeopatycznych. Wszystkie dostępne w Polsce leki homeopatyczne zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z procedurą rejestracyjną leków: przypadku leków złożonych ma zastosowanie procedura standardowa (taka jak w przypadku leków alopatycznych), natomiast w przypadku leków pojedynczych obowiązuje procedura uproszczona. Leki homeopatyczne są więc produkowane w oparciu o ogólnie obowiązujące standardy produkcji i wytwarzania leków.
W swoim wykładzie pt. „Zasady dopuszczania do obrotu homeopatycznych produktów leczniczych” dr Leszek Borkowski potwierdził, iż każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce musi przejść procedurę rejestracji, co dotyczy także leków homeopatycznych.

Ostatni wykład sekcji homeopatycznej był prezentacją doświadczeń Michele Boiron, właścicielki apteki w Lyon we Francji. W swoim wykładzie „Leki homeopatyczne w praktyce aptecznej i opiece farmaceutycznej” Michele Boiron przedstawiła własne doświadczenia farmaceuty, jako łącznika pomiędzy lekarzem i pacjentem. Stanowczo podkreśliła, ogromną rolę porady farmaceuty, która pozwala szybko pomóc pacjentowi lub skrócić czas choroby. Zaznaczyła jednak, że może ona zostać udzielona jedynie na podstawie posiadanej przez aptekarza rzetelnej wiedzy, dlatego zachęcała do ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia. Michele Boiron opowiedziała również o swoich doświadczeniach z lekami homeopatycznymi oraz przedstawiła korzyści dla apteki wynikające z polecania leków homeopatycznych: skuteczność leczenia, bezpieczeństwo, brak skutków ubocznych, mały koszt oraz zadowolenie klientów, które pozwala budować i pielęgnować relacje, które z kolei przekładają się na sytuację prowadzonej apteki. Michele Boiron podkreśliła także komplementarność homeopatii i alopatii na przykładzie oddziałów onkologicznych we Francji, gdzie w zespole lekarzy znajduje się lekarz homeopata, który dzięki lekom homeopatycznym walczy ze skutkami ubocznymi chemioterapii.

Wykłady w sekcji homeopatycznej cieszyły się zainteresowaniem uczestników Zjazdu. W przerwach pomiędzy wykładami uczestnicy Zjazdu mogli odwiedzić stoisko Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej, na którym prezentowana była obecna działalność i historia PTHK. Dostępne były także materiały informujące o szkoleniach z homeopatii, wydawnictwa PTHK (między innymi numery „Homeopatii Polskiej”), broszura „Status prawny leków homeopatycznych w Polsce”. Goście odwiedzający stoisko mogli poznać stronę internetową towarzystwa www.pthk.pl, a także zgłosić internetowy akces do członkostwa w PTHK.
Przedstawiciele PTHK bralki również udział w wydarzeniach, które odbywały się wokół Zjazdu. Pierwszym z nich było czterogodzinne szkolenie dla farmaceutów pt. „Leki homeopatyczne do komplementarnego rekomendowania przez farmaceutę”. Tematem szkolenia była krótka prezentacja zasad homeopatii i warunków stosowania leków homeopatyczny. Wykładowcy szkolenia: dr Ewa Wojciechowska, dr Joanna Gzik przedstawiły korzyści wynikające z leczenia homeopatycznego, natomiast mgr farmacji Hanna Borowiak pokazała na podstawie swoich doświadczeń aspekt praktyczny polecania leków homeopatycznych w aptece. Szkolenie zakończył test, który był podstawą otrzymania certyfikatu potwierdzającego otrzymanie punktów twardych za uczestnictwo w szkoleniu.
Drugim wydarzeniem towarzyszącym Zjazdowi PTFarm była konferencja prasowa, w której udział wzięli dr Menachem Oberbaum, dr Ewa Wojciechowska, dr Joanna Gzik, dr Leszek Borkowski oraz dr Jacek Sroczyński. Konferencja miała na celu przybliżenie opinii publicznej zagadnień poruszanych w sekcji homeopatycznej podczas XXI Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Dlatego tematami konferencji były: badania kliniczne w homeopatii, status homeopatii w Polsce i na świecie, leki homeopatyczne w opiece pediatrycznej oraz prezentacja firmy Boiron – lidera rynku leków homeopatycznych i sponsora strategicznego Zjazdu.

XXI Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego był w tym roku najważniejszym spotkaniem środowiska farmaceutycznego w Polsce. W tym podniosłym wydarzeniu nie zabrakło Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej, które dzięki udziałowi swoich przedstawicieli w programie naukowym Zjazdu oraz towarzyszących mu innych wydarzeniach: szkoleniu, konferencji prasowej czy sekcji wystawienniczej, pokazało, iż współpraca ze środowiskiem farmaceutów stanowi ważną część działalności PTHK. Zaproszenie do udziału w Zjeździe PTFarm pokazał też, że środowisko akademickie nie odcina się od homeopatii i widzi dla leczenia homeopatycznego komplementarne miejsce w systemie służby zdrowia.