Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej stanowczo sprzeciwia się praktykom Naczelnej Rady Lekarskiej mającym na celu zastraszenie lekarzy stosujących leki homeopatyczne. Produkty te są oficjalnie dopuszczone do obrotu na terenie Polski, posiadając konieczną do tego dokumentację. Zgodnie z prawodawstwem polskim lekarz ma prawo stosować każdy zarejestrowany lek, a przepisy Kodeksu Etyki Lekarskiej pozostawiają mu swobodę w doborze terapii w zgodzie z własną wiedzą i doświadczeniem.

Ostatnie doniesienia medialne, a zwłaszcza wypowiedź Prezesa NRL Konstantego Radziwiłła  dotyczące postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim w Poznaniu w sprawie lekarza, który w swojej praktyce stosuje leki homeopatyczne, napawają niepokojem przedstawicieli środowiska medycznego zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Homeopatii Klinicznej.

Sprawa ta jest bardzo niepokojąca z co najmniej czterech powodów.

  1. Samorząd Lekarzy dąży do ukarania lekarza za sam fakt stosowania leków legalnie dopuszczonych do obrotu, na którego nie wpłynęła żadna skarga ze strony pacjenta.
  2. Prezes NRL stwierdza winę lekarza, a sąd lekarski nie wydał jeszcze nawet orzeczenia w I instancji.
  3. NRL dąży bezprawnymi metodami do wyeliminowania stosowania leków homeopatycznych na podstawie własnych przekonań, bez możliwości dialogu i dogłębnej analizy problematyki.
  4. Prezes NRL podważa porządek prawny obowiązujący w RP oraz autorytet Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Ministerstwa Zdrowia.

W wojnie wypowiedzianej homeopatii przez NRL i Prezesa Radziwiłła to, co dla nas lekarzy jest najważniejsze, czyli zdrowie pacjenta, zostało całkowicie pominięte. Dla władz lekarskich liczy się jedynie doktrynalne podejście do stosowania lub nie stosowania leków homeopatycznych.
Odpowiedzialność za leczenie pacjenta wg obowiązującego w Polsce prawa może ponosić jedynie lekarz posiadający konieczną wiedzę i instrumenty diagnostyczne do stwierdzenia choroby oraz doświadczenie niezbędne do stosowania określonej terapii. Dlatego też Ustawa o zawodzie lekarza oraz Kodeks Etyki Lekarskiej gwarantują swobodę wyboru leczenia przez lekarza. Należy podkreślić, że w leczeniu wielu schorzeń brak jest sprawdzonych i skutecznych leków, schematów lub standardów terapeutycznych, a istniejące podlegają nieustannej modyfikacji, zastosowanie w takich przypadkach leków homeopatycznych jest jak najbardziej celowe.
Świadomość zdrowotna Polaków jest coraz większa. Pacjenci domagają się leczenia skutecznego, obawiając się jednocześnie objawów ubocznych i niepożądanych, jakimi obciążona jest większość leków chemicznych. Przekonanie, że zakazanie stosowania leków homeopatycznych wykluczy ten sposób terapii jest błędne. Jeśli lekarze, w wyniku działań podejmowanych przez NRL, przestaną stosować dopuszczone do obrotu leki homeopatyczne w ramach dobrej praktyki lekarskiej, zaczną robić to osoby bez wykształcenia medycznego, a wtedy rzeczywiście może zrealizować się czarny scenariusz NRL o zbyt późno rozpoznanych nowotworach, nieleczonej właściwie gruźlicy czy insulino-zależnej cukrzycy.

Należy zwrócić także uwagę na fakt, że zarzuty wobec lekarzy stosujących homeopatię oparte są wyłącznie na interpretacji Kodeksu Etyki Lekarskiej przez NRL. Nie dotyczą one błędów w sztuce medycznej wynikłych w skutek ordynowania konkretnego leku homeopatycznego lub zaniechania podania leku nie homeopatycznego.
Leki homeopatyczne, jak każdy inny produkt leczniczy, mają swoje wskazania i ograniczenia. Istnieje wiele badań klinicznych i obserwacji świadczących o skuteczności leków homeopatycznych w leczeniu różnego rodzaju schorzeń – zarówno w stanach ostrych, jak i przewlekłych a doświadczony lekarz potrafi umiejętnie je zastosować w monoterapii lub leczeniu komplementarnym, czyli w połączeniu z innymi lekami.

Dlatego w imieniu członków PTHK po raz kolejny apelujemy, aby wysiłki podejmowane w celu usunięcia homeopatii z medycyny w Polsce przekierować na stworzenie efektywnego systemu kształcenia lekarzy w tej dziedzinie tak, aby mogli podejmować odpowiedzialne decyzje terapeutyczne. Przede wszystkim nie można zapominać o tym, że zarówno lekarz jak i pacjent ma absolutne prawo do wyboru sposobu leczenia w tym także  homeopatycznego.